Wspólne oświadczenie ministerialne APEC z 2022 r

Z tajlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie wprowadzono żadnych zmian w tym oświadczeniu.

1. My, Ministrowie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), spotkaliśmy się w Bangkoku w Tajlandii w dniu 17 listopada 2022 r. pod przewodnictwem JE Pana Don Pramudwinai, Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Tajlandii oraz JE Pana Jurin Laksanawisit, wicepremier i minister handlu Tajlandii.

 

2. Z zadowoleniem przyjęliśmy udział Biznesowej Rady Doradczej APEC (ABAC), Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Rady Współpracy Gospodarczej Pacyfiku (PECC) oraz Forum Wysp Pacyfiku (PIF).

 

3. Ponawiamy nasze zdecydowane zaangażowanie w realizację wizji APEC Putrajaya 2040, w tym poprzez wdrożenie planu działania Aotearoa, aby do 2040 r. stworzyć otwartą, dynamiczną, odporną i pokojową społeczność regionu Azji i Pacyfiku, dla dobrobytu wszystkich naszych ludzi i przyszłych pokoleń.

 

4. W tym roku pod hasłem APEC 2022 „Otwarte. Łączyć. Balance.”, rozszerzyliśmy naszą pracę o trzy priorytety, aby promować handel i inwestycje, które są otwarte na wszelkie możliwości, ponownie połączyć region we wszystkich wymiarach oraz skierować APEC w kierunku zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i trwałego wzrostu poprzez podejścia takie jak bio- Gospodarka o obiegu zamkniętym (BCG).

 

5. Na naszym spotkaniu omówiliśmy osiągnięcia APEC w 2022 r. w ramach tegorocznych priorytetów, przedstawiliśmy wytyczne dotyczące naszej przyszłej pracy i omówiliśmy dalsze działania APEC.

 

PRIORYTET 1: OTWARCI NA WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

6. Gdy wychodzimy z pandemii COVID-19, handel i inwestycje odgrywają kluczową i nieodzowną rolę w przyspieszeniu globalnego ożywienia gospodarczego i ożywieniu wzrostu gospodarczego i mogą pozytywnie przyczynić się do poprawy warunków życia, zmniejszenia ubóstwa i przyspieszenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Przyjmiemy bardziej zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu politykę handlową i gospodarczą oraz potwierdzimy naszą determinację w zapewnianiu wolnego, otwartego, sprawiedliwego, niedyskryminacyjnego, przejrzystego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i przewidywalnego środowiska handlowego i inwestycyjnego. Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby łańcuchy dostaw działały, były bezpieczne i odporne. Będziemy nadal pracować nad zapewnieniem równych szans w celu wspierania korzystnego środowiska handlowego i inwestycyjnego oraz potwierdzić nasze zaangażowanie w utrzymywanie otwartych rynków i rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

 

7. W tym roku byliśmy również świadkami dalszego negatywnego wpływu wojny na Ukrainie na gospodarkę światową. Odbyła się dyskusja na ten temat. Podtrzymaliśmy nasze stanowisko wyrażone na innych forach, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które w rezolucji nr ES-11/1 z dnia 2 marca 2022 r., przyjętej większością głosów (141 głosów za, 5 przeciw, 35 wstrzymujących się, 12 nieobecnych) wyraża najmocniejsze ubolewanie z powodu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i domaga się jej całkowitego i bezwarunkowego wycofania się z terytorium Ukrainy. Większość członków zdecydowanie potępiła wojnę na Ukrainie i podkreśliła, że ​​powoduje ona ogromne ludzkie cierpienia i pogłębia istniejące słabości gospodarki światowej – ograniczając wzrost, zwiększając inflację, zakłócając łańcuchy dostaw, zwiększając niepewność energetyczną i żywnościową oraz zwiększając ryzyko stabilności finansowej. Były inne poglądy i różne oceny sytuacji i sankcji. Uznając, że APEC nie jest forum do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, przyznajemy, że kwestie bezpieczeństwa mogą mieć poważne konsekwencje dla światowej gospodarki.

 

8. Będziemy dalej rozwijać integrację gospodarczą w regionie w sposób rynkowy, w tym poprzez prace nad programem Strefy Wolnego Handlu regionu Azji i Pacyfiku (FTAAP), który przyczynia się do wysokiej jakości i kompleksowych przedsięwzięć regionalnych. Uznajemy użyteczny wkład Deklaracji z Limy i Pekińskiej Mapy Drogowej w postępy w realizacji programu FTAAP. W związku z tym przypominamy obrady na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za handel APEC w 2022 r. i z zadowoleniem przyjmujemy odświeżoną rozmowę na temat FTAAP w pandemii COVID-19 i poza nią. W tym celu z zadowoleniem przyjmujemy plan pracy programu FTAAP w odpowiedzi na zobowiązania przywódców zawarte w wizji Putrajaya 2040 oraz plan działania Aotearoa, aby kontynuować prace nad programem FTAAP. Podkreślamy znaczenie współpracy między forami i zaangażowania innych interesariuszy gospodarczych. Zobowiązujemy urzędników do zgłaszania postępów w realizacji Planu Pracy na Spotkaniu Ministerialnym APEC (AMM) w kolejnych latach. Odnotowujemy wezwanie ABAC do przyspieszenia regionalnej integracji gospodarczej poprzez podjęcie szybkich działań w sprawie planu pracy. Będziemy również kontynuować nasze wysiłki na rzecz budowania potencjału w celu poprawy umiejętności gospodarek w zakresie negocjacji handlowych.

 

9. Potwierdzamy znaczenie i zobowiązujemy się do utrzymania i dalszego wzmacniania opartego na zasadach wielostronnego systemu handlowego, którego podstawą jest Światowa Organizacja Handlu (WTO). Uznajemy ważną rolę wielostronnego systemu handlowego we wspieraniu ożywienia gospodarczego po globalnych wyzwaniach, w szczególności poprzez ułatwianie przepływu i dostępu do żywności oraz podstawowych towarów i usług związanych z pandemią COVID-19. Z zadowoleniem przyjmujemy pomyślne wyniki dwunastej konferencji ministerialnej WTO (MC12), która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 r. w Genewie w Szwajcarii. W związku z tym zobowiązujemy się do konstruktywnej pracy nad pełnym wdrożeniem wyników MC12. Pochwalamy rolę WTO i wzywamy ją do kontynuowania pracy na rzecz promowania trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Będziemy nadal pracować nad pozytywnymi wynikami na trzynastej konferencji ministerialnej (MC13). Będziemy nadal udzielać wsparcia poprzez nasze przywództwo i naszą rolę inkubatora pomysłów. Z uznaniem odnotowujemy również wsparcie ABAC dla wzmocnienia wielostronnego systemu handlowego.

 

10. Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację ministerialną w sprawie odpowiedzi WTO na pandemię COVID-19 i gotowości na przyszłe pandemie. Z zadowoleniem przyjmujemy również decyzję ministerialną w sprawie Porozumienia TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), w którym nie później niż sześć miesięcy od daty decyzji członkowie WTO zgodzili się podjąć decyzję w sprawie rozszerzenia umowy na produkcję i dostawę Diagnostyka i terapia COVID-19. Wyrażamy uznanie dla pracy WTO w zakresie zrównoważenia środowiskowego wspierającej cel zrównoważonego rozwoju 14.6 i z zadowoleniem przyjmujemy decyzję ministerialną w sprawie Porozumienia w sprawie dotacji dla rybołówstwa, która zakazuje dotacji na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN), dotacji dotyczących przełowionych stad oraz dotacji na połowy na nieuregulowanych morzach. W tym względzie odnotowujemy, że Grupa Negocjacyjna WTO ds. Przepisów będzie kontynuować negocjacje w oparciu o nierozstrzygnięte kwestie w celu przedstawienia MC13 zaleceń dotyczących dodatkowych postanowień, które umożliwiłyby osiągnięcie kompleksowego porozumienia w sprawie subsydiów dla rybołówstwa, w tym poprzez dalsze dyscyplinowanie niektórych form połowów subsydiów, które przyczyniają się do nadmiernej zdolności połowowej i przełowienia, uznając, że właściwe i skuteczne specjalne i zróżnicowane traktowanie członków rozwijających się i członków najsłabiej rozwiniętych powinno stanowić integralną część tych negocjacji, oraz wezwać gospodarki regionu APEC oraz innych członków WTO do dołożenia wszelkich starań w celu niezwłocznie złożyć dokumenty przyjęcia Umowy. Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację ministerialną w sprawie reagowania kryzysowego na brak bezpieczeństwa żywnościowego. Z zadowoleniem przyjmujemy również decyzję ministerialną w sprawie wyłączeń zakupów żywności Światowego Programu Żywnościowego (WFP) z zakazów lub ograniczeń eksportowych, w której członkowie WTO zgodzili się nie nakładać zakazów lub ograniczeń eksportowych na artykuły spożywcze kupowane przez WFP do niekomercyjnych celów humanitarnych. Z zadowoleniem przyjmujemy również Deklarację ministerialną w sprawie reagowania na współczesne wyzwania SPS oraz decyzję ministerialną w sprawie programu prac w zakresie handlu elektronicznego, decyzję ministerialną w sprawie programu prac w zakresie małych gospodarek oraz decyzję ministerialną w sprawie skarg TRIPS dotyczących braku naruszenia i sytuacji.

 

11. Uznajemy znaczenie globalnych systemów rolno-spożywczych, opartych na zasadach WTO, dostarczających żywność, błonnik i inne krytyczne produkty ludziom na całym świecie. Pomimo swojego znaczenia dla zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rolnictwo pozostaje jednym z najlepiej chronionych sektorów światowego handlu. Uznajemy potrzebę wypracowania przez WTO znaczącego rozwiązania w sprawie rolnictwa, odzwierciedlającego nasze wspólne interesy i wrażliwość, w celu osiągnięcia znacznych stopniowych redukcji wsparcia i ochrony, jak przewidziano w kontynuacji procesu reformy rolnej, o której mowa w art. Porozumienie WTO w sprawie rolnictwa i istniejące mandaty.

 

12. Odpowiedni uczestnicy będący członkami APEC z zadowoleniem przyjmują pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie krajowych regulacji dotyczących usług, a także znaczny postęp poczyniony w sprawie JSI ds. handlu elektronicznego i JSI ds. ułatwień inwestycyjnych na rzecz rozwoju.

 

13. Pozostajemy zaangażowani we współpracę w ramach WTO w celu dalszego wspierania jej niezbędnej reformy w celu usprawnienia wszystkich jej funkcji, tak aby mogła ona lepiej stawić czoła istniejącym i pojawiającym się wyzwaniom w handlu światowym. Z zadowoleniem przyjmujemy ścieżkę reform uzgodnioną na MC12, w tym zobowiązanie do prowadzenia dyskusji z myślą o zapewnieniu w pełni i dobrze funkcjonującego systemu rozstrzygania sporów dostępnego dla wszystkich członków WTO do 2024 r.

 

14. Pamiętając o ogromnym potencjale sektora usług, podkreślamy znaczenie nieustannych wysiłków na rzecz wdrożenia mapy drogowej konkurencyjności usług APEC (ASCR) do 2025 r., powtarzając zalecenia zawarte w Raporcie podsumowującym przegląd śródokresowy ASCR (MTR) w 2021 r. Ponawiamy nasze zobowiązanie do uczynienia regulacji krajowych usług i reformy polityki na rzecz otwartości, równowagi, przejrzystości i włączenia jako centralnego punktu programu reform strukturalnych APEC oraz zwiększenia synergii między planem działania APEC dotyczącym Internetu i gospodarki cyfrowej (AIDER) , plan działania La Serena na rzecz kobiet i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (2019–2030) oraz rozszerzony program reform strukturalnych APEC (EAASR). Zlecamy Grupie ds. Usług koordynację z Komitetem Ekonomicznym i Grupą Sterującą ds. Gospodarki Cyfrowej w celu zbadania roli konkurencyjności usług w ramach odpowiednich programów tych forów do 2025 r. iz zadowoleniem przyjmujemy inicjatywy podejmowane w tym zakresie. Dostrzegamy większy wpływ i wolniejsze przywracanie usług w stosunku do towarów z pandemii COVID-19. Biorąc pod uwagę znaczenie rozsądnej i terminowej polityki dla zapewnienia trwałej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy po pandemii oraz wzmocnienia odporności na przyszłe wstrząsy gospodarcze, uznajemy potrzebę oceny odbudowy po pandemii w regionie APEC i z zadowoleniem przyjmujemy decyzję w sprawie monitorowania odbudowy po pandemii na mocy ASCR.

 

15. Zobowiązujemy się do stworzenia solidnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego oraz do rozwijania dobrych praktyk regulacyjnych i międzynarodowej współpracy regulacyjnej w celu dalszego ułatwiania handlu i inwestycji oraz promowania większej przejrzystości, przewidywalności i interoperacyjności w regionie. Zapraszamy na 15th Konferencja na temat dobrych praktyk regulacyjnych, skupiająca się na wykorzystaniu technologii cyfrowej i dobrych praktyk regulacyjnych w celu wspierania szybkiego, odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, trwałego, ekologicznego i innowacyjnego ożywienia gospodarczego. Będziemy nadal aktywnie wdrażać wszystkie cztery filary EAASR i współpracować nad trzecim planem działania dotyczącym ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej (EoDB), który koncentruje się na zachęcaniu do sprzyjającego włączeniu społecznemu i odpornego wzrostu, zwłaszcza kobiet i MMŚP, a także do odświeżenia planu działania Zaplanuj dostosowanie pomiaru naszych postępów do najlepszych międzynarodowych praktyk.

 

16. Uznajemy ważną rolę nauki, technologii i innowacji (STI) w napędzaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju w erze cyfrowej. Będziemy działać na rzecz promowania środowiska sprzyjającego nowym i powstającym technologiom, w tym poprzez badania i rozwój, dzielenie się wiedzą i budowanie zdolności, i odnotujemy ważną rolę, jaką w tym zakresie odgrywają sektor prywatny i środowisko akademickie. Ponawiamy nasze zaangażowanie w promowanie praw własności intelektualnej poprzez polityki i programy, które wspierają i rozwijają innowacyjność i kreatywność w gospodarce cyfrowej w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych.

 

PRIORYTET 2: POŁĄCZENIE W KAŻDYM WYMIARZE

17. Po latach COVID-19 nadrzędne znaczenie ma ponowne połączenie regionu we wszystkich wymiarach.
Pozostajemy zaangażowani w rozwój programu łączności APEC, w tym poprzez wdrażanie planu łączności APEC w kierunku bezproblemowego i wszechstronnego połączenia i integracji regionu Azji i Pacyfiku poprzez wzmocnienie łączności fizycznej, instytucjonalnej i międzyludzkiej. W związku z tym ponownie potwierdzamy znaczenie rozwoju wysokiej jakości infrastruktury i inwestycji.

 

18. Wspieramy wysiłki na rzecz poprawy łączności w łańcuchu dostaw i minimalizacji zakłóceń w łańcuchu dostaw. Z zadowoleniem przyjmujemy i popieramy fazę trzecią planu działania dotyczącego ramowej łączności łańcucha dostaw (SCFAP III). Ułatwienia w handlu są istotnym narzędziem wspierania sprawnego przepływu podstawowych towarów, w tym szczepionek przeciwko COVID-19, środków diagnostycznych, terapeutycznych i innych powiązanych niezbędnych produktów medycznych podczas pandemii COVID-19. Przyjmujemy do wiadomości definicję „usług związanych z logistyką” APEC i zachęcamy do solidnego wdrożenia Deklaracji w sprawie ułatwienia przepływu towarów niezbędnych, Oświadczenia w sprawie łańcuchów dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 oraz Oświadczenia w sprawie usług wspierających przepływ towarów niezbędnych . Pozostajemy zaangażowani w przyspieszenie wdrażania Porozumienia WTO o ułatwieniach w handlu, w szczególności postanowień dotyczących terminowego i skutecznego uwalniania podstawowych towarów.

 

19. Szybki rozwój gospodarki cyfrowej stwarza ogromne możliwości gospodarcze i toruje drogę do osiągnięcia trwałego, innowacyjnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ponawiamy nasz apel o przyspieszenie wdrażania programu AIDER, który nadaje priorytet działaniom na rzecz wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym ułatwiania handlu elektronicznego i zacieśniania współpracy w zakresie handlu cyfrowego. Zachęcamy gospodarki do inkubowania bardziej nowatorskich i kompleksowych inicjatyw współpracy w zakresie gospodarki cyfrowej.

 

20. Podkreślamy potrzebę wzmocnienia łączności cyfrowej i postępów w transformacji cyfrowej w celu dalszego ułatwienia handlu. Z zadowoleniem przyjmujemy postępy poczynione w zakresie cyfryzacji procesów odprawy granicznej, a także opracowywania i wdrażania środków ułatwiających handel bez papieru, w tym płatności elektronicznych i akceptacji dokumentacji elektronicznej. Będziemy kontynuować nasze prace nad współpracą portową i graniczną oraz interoperacyjnością jednego punktu kontaktowego, w tym badając wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, aby usprawnić i uprościć odprawy portowe i procedury celne.

 

21. Będziemy nadal poszukiwać nowych obszarów potencjalnego wzrostu gospodarczego w obszarze handlu cyfrowego i e-commerce, a także współpracować w zakresie usprawnienia przepływu danych oraz wzmocnienia zaufania biznesu i konsumentów do transakcji cyfrowych poprzez m.in. współpracę w zakresie regulacji podejścia mające wpływ na internet i gospodarkę cyfrową oraz odpowiednią ochronę konsumentów w środowisku cyfrowym. Będziemy pogłębiać współpracę, aby wzmocnić infrastrukturę cyfrową i zlikwidować przepaść cyfrową między gospodarkami i wewnątrz nich oraz wspierać bezpieczne środowisko internetowe. Należy zintensyfikować wysiłki na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej, poprawy umiejętności cyfrowych, wzmocnienia budowania potencjału i promowania umiejętności cyfrowych w celu budowania potencjału siły roboczej w epoce cyfrowej. Odnotowujemy prace nad inteligentnymi miastami.

 

22. Będziemy kontynuować wysiłki na rzecz zwiększenia udziału MŚP w gospodarce cyfrowej i e-commerce. Będziemy kontynuować projekty, które konstruktywnie formułują zalecenia, aby pomóc MMŚP rozwijać się na rynkach handlu elektronicznego i docierać do większej liczby konsumentów poprzez transgraniczny handel elektroniczny.

 

23. Bezpieczne i bezproblemowe wznowienie podróży transgranicznych nadal stanowi kluczową kwestię dla naszego regionu, gdy wychodzimy z pandemii COVID-19, zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczania się przedsiębiorców i niezbędnej siły roboczej, w tym załogi lotniczej i morskiej. W związku z tym wyrażamy uznanie dla pracy Grupy Zadaniowej ds. Bezpiecznego Przejścia (SPTF) w koordynowaniu wysiłków APEC, które przyczyniają się do ułatwienia podróży transgranicznych w regionie APEC i z zadowoleniem przyjmujemy kontynuację prac nad bezpiecznym przejściem w celu promowania odporności w obliczu przyszłych zakłócenia. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy Dobrowolne zasady interoperacyjności świadectw szczepień w regionie APEC. Z zadowoleniem przyjmujemy zalecenia zawarte w badaniu APEC Policy Support Unit (PSU) na temat „COVID-19 i transgraniczna mobilność w regionie APEC: adresowanie niepewności na granicy”.

 

24. Z zadowoleniem przyjmujemy obrady na XII Spotkaniu Wysokiego Szczebla w sprawie Zdrowia i Gospodarki i wyrażamy uznanie dla wysiłków gospodarek na rzecz dobrowolnego udostępniania specyfikacji technicznych dotyczących interoperacyjności świadectw szczepień oraz rozwoju portalu informacyjnego służącego wymianie informacji o bezpiecznym przejściu, wykorzystanie innowacyjnych i cyfrowych technologii medycznych w celu zapewnienia bezpiecznego i bezproblemowego podróżowania transgranicznego. Uznajemy, że Business Travel Card APEC (ABTC) znacząco przyczynia się do ułatwienia podróżowania biznesmenów w naszym regionie. Zachęcamy gospodarki do uczynienia ABTC bardziej integracyjnym dla MMŚP i z zadowoleniem przyjmujemy przyjmowanie i akceptację przez gospodarki wirtualnego ABTC, który dodatkowo wspiera wydajne i bezproblemowe podróże transgraniczne.

 

PRIORYTET 3: RÓWNOWAGA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH

25. W obliczu nasilonych wyzwań i zakłóceń stojących przed regionem, potwierdzamy zobowiązania podjęte przez naszych przywódców w wizji Putrajaya 2040 dotyczące dążenia do silnego, zrównoważonego, bezpiecznego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku i wypełnimy je w odważny, elastyczny sposób i kompleksowy sposób. Będziemy promować politykę gospodarczą, współpracę i wzrost, które wspierają globalne wysiłki na rzecz kompleksowego stawienia czoła wszystkim wyzwaniom środowiskowym, w tym zmianom klimatycznym, ekstremalnym warunkom pogodowym i klęskom żywiołowym, na rzecz zrównoważonej planety.

 

26. Będziemy nadal wdrażać EAASR i zachęcać gospodarki do podejmowania konkretnych kroków w celu realizacji działań określonych w Indywidualnych Planach Działania (IAP). Z zadowoleniem przyjmujemy raport APEC dotyczący polityki gospodarczej (AEPR) z 2022 r. dotyczący reform strukturalnych i zielonej odbudowy po wstrząsach gospodarczych i zachęcamy gospodarki do uwzględnienia zawartych w nim zaleceń. Z zadowoleniem przyjmujemy zróżnicowane i ciągłe wysiłki, a także wkład dodatkowych zasobów w regionie APEC w celu wsparcia reform strukturalnych promujących zrównoważony, zielony wzrost, iz zadowoleniem przyjmujemy nowo utworzony fundusz w tym zakresie. Z niecierpliwością czekamy na AEPR 2023 w sprawie reform strukturalnych i sprzyjających warunków sprzyjających włączeniu społecznemu, odpornemu i zrównoważonemu biznesowi.

 

27. Z zadowoleniem przyjmujemy obrady 29th Spotkanie ministrów finansów, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zrównoważonych finansów i wykorzystania cyfryzacji w polityce fiskalnej i finansowaniu sprzyjającym włączeniu społecznemu. Zachęcamy do ściślejszej koordynacji między Komitetem Ekonomicznym APEC a Procesem Ministrów Finansów APEC w celu realizacji priorytetów APEC.

 

28. Będziemy nadal wspierać zrównoważenie środowiskowe poprzez współpracę handlową i gospodarczą. Z zadowoleniem przyjmujemy zatwierdzenie planu pracy APEC dotyczącego towarów środowiskowych w celu dalszego wzmocnienia naszej współpracy w obszarze towarów środowiskowych. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy znaczny postęp prac nad aktualizacją wykazu dóbr środowiskowych APEC z 2012 r. do Systemu Zharmonizowanego (HS) 2022 w celach referencyjnych i ponownie podkreślamy znaczenie jak najszybszego zakończenia prac związanych z transpozycją. Z zadowoleniem przyjmujemy postępy w dyskusjach na temat sposobów zwiększenia handlu usługami środowiskowymi i usługami związanymi ze środowiskiem, a także dyskusji na temat opracowania zaleceń dotyczących potencjalnego sporządzenia dobrowolnej, niewiążącej listy referencyjnej nowych i pojawiających się towarów środowiskowych oraz zalecamy urzędnikom kontynuowanie tych Pracuje. W tym względzie z zadowoleniem przyjmujemy niedawne prace, które budują zdolność gospodarek APEC do planowania zobowiązań dotyczących usług środowiskowych i związanych ze środowiskiem.

 

29. Przypominamy o zobowiązaniu naszych Przywódców do racjonalizacji i stopniowego wycofywania nieefektywnych dotacji na paliwa kopalne, które zachęcają do marnotrawnej konsumpcji, uznając jednocześnie znaczenie zapewnienia potrzebującym podstawowych usług energetycznych. Aby osiągnąć ten cel, będziemy kontynuować nasze wysiłki w przyspieszonym tempie. Wzywamy urzędników do kontynuowania wysiłków, aby te gospodarki członkowskie, które są w stanie to zrobić, wprowadziły dobrowolny stan zawieszenia w sprawie nieefektywnych dopłat do paliw kopalnych. Z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe stosowanie przez gospodarki szablonu APEC do dobrowolnej samoidentyfikacji nieefektywnych środków subsydiowania paliw kopalnych i zachęcamy do tego innych.

 

30. Będziemy nadal współpracować, aby wspierać zrównoważone przemiany energetyczne, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie odporność energetyczną, dostęp i bezpieczeństwo energetyczne w regionie, w tym poprzez ułatwianie inwestycji w odpowiednie działania. Z zadowoleniem przyjmujemy szczególną uwagę, jaką w tym roku poświęcono regionalnym połączeniom, przemianom energetycznym oraz zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi poprzez Gospodarkę BCG i wzywamy do pogłębionej współpracy w tym obszarze.

 

31. W tym dążeniu upewnimy się, że nikt nie zostanie pominięty. Trzymamy się wizji naszych Liderów, polegającej na wspieraniu wysokiej jakości wzrostu, który przynosi wymierne korzyści oraz lepsze zdrowie i dobre samopoczucie wszystkim, w tym MMŚP, kobietom i innym osobom o niewykorzystanym potencjale ekonomicznym.

 

32. MMŚP wnoszą znaczący wkład w PKB naszych gospodarek, zapewniając podstawową podstawę zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Dlatego pozostajemy zaangażowani w globalizację MMŚP i zwiększanie ich dostępu do finansowania. Zapraszamy na obrady 28th Spotkanie ministerialne małych i średnich przedsiębiorstw APEC. Będziemy współpracować w celu zwiększenia możliwości konkurencyjności, specjalizacji, innowacyjności MMŚP oraz zwiększenia ich udziału w rynkach regionalnych i globalnych, a także ich integracji z globalnymi łańcuchami dostaw i wartości, opierając się na osiągnięciach Programu działań Boracay na rzecz globalizacji MMŚP. Potwierdzając jego znaczenie, zlecamy urzędnikom postęp w aktualizacji strategii APEC dla zielonych, zrównoważonych i innowacyjnych MMŚP.

 

33. Z zadowoleniem przyjmujemy obrady APEC Women and the Economy Forum (WEF). Potwierdzamy nasze zaangażowanie w przyspieszenie pełnej realizacji Planu działania La Serena na rzecz kobiet i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (2019-2030) w celu promowania wzmocnienia pozycji kobiet, w tym kobiet z różnych środowisk, oraz promowania równości płci i integracji w naszym regionie. Zdajemy sobie sprawę, że coraz częstsze przyjmowanie podejść takich jak Gospodarka BCG, a także rozwój platform cyfrowych i edukacja w zakresie umiejętności i umiejętności cyfrowych mogą stworzyć dodatkowe ścieżki zatrudnienia dla wszystkich kobiet. W tym celu podkreślamy znaczenie uwzględniania aspektu płci poprzez pełny, równy i znaczący udział kobiet we wszystkich działaniach gospodarczych, jak również w przywództwie na wszystkich poziomach i podejmowaniu decyzji, uznając również potrzebę usunięcia barier utrudniających im udział w życiu gospodarczym i z zadowoleniem przyjmujemy kontynuowała wysiłki na rzecz stosowania podejścia uwzględniającego aspekt płci w odpowiednich procesach APEC. Uznajemy znaczenie promowania i ułatwiania współpracy w sektorze publicznym i prywatnym, aby pomóc zapewnić MMŚP kierowanym przez kobiety, w tym kierowanym przez kobiety z różnych środowisk, dostęp do kapitału i aktywów zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych.

 

34. Uznając, że wszystkie segmenty społeczeństwa mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego i wzrostu gospodarczego, uznajemy również potrzebę zmniejszenia istniejących barier i promowania włączenia społecznego, gospodarczego i finansowego innych osób o niewykorzystanym potencjale gospodarczym, takich jak odpowiednio ludność tubylcza, ludność niepełnosprawnych oraz ze społeczności odległych i wiejskich. Apelujemy o dalsze wdrażanie Programu działań APEC na rzecz promowania włączenia gospodarczego, finansowego i społecznego.

 

35. Nasi ludzie muszą być przygotowani na pracę w przyszłości, aby w pełni czerpać korzyści z postępu technologicznego. Uznajemy potrzebę poprawy jakości edukacji i szkolenia zawodowego, rozwoju zatrudnienia i godnej pracy, intensyfikacji wysiłków w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oraz zachęcania do uczenia się przez całe życie w celu stworzenia wykwalifikowanej, wydajnej i sprawnej siły roboczej.

 

36. Ponownie podkreślamy również, jak ważne jest osiągnięcie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym poprzez inwestycje w zdrowie i finansowanie opieki zdrowotnej, w celu zbudowania silnego i odpornego systemu opieki zdrowotnej, wspieranego przez kompetentną i wykwalifikowaną siłę roboczą, oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, co z kolei sprzyja wzrostowi gospodarczemu i produktywność. Uznając rolę szeroko zakrojonych szczepień przeciwko COVID-19 jako globalnego dobra publicznego, zdecydowanie podkreślamy potrzebę promowania równego dostępu do bezpiecznych, skutecznych, niedrogich szczepionek przeciwko COVID-19, terapii i diagnostyki.

 

37. Z zadowoleniem przyjmujemy Plan Wdrożenia Mapy Drogowej Bezpieczeństwa Żywnościowego do 2030 r., zatwierdzony na Siódmym Spotkaniu Ministerialnym ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego APEC, na rzecz długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego żywienia dla wszystkich, a także na rzecz ograniczenia strat żywności i odpadów w regionie poprzez zrównoważoną i innowacyjną transformację systemów żywnościowych. Dokładamy wszelkich starań, aby łańcuchy dostaw żywności były bardziej odporne na zakłócenia. Zachęcamy do stosowania STI w sektorze rolno-spożywczym i będziemy wspierać drobnych producentów rolnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w przygotowaniu się do tej zmiany, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności, których potrzebują, w tym w technologie cyfrowe, przy jednoczesnym dalszym promowaniu ich dostęp do rynków regionalnych i światowych.

 

38. Uznajemy znaczenie efektywnego i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz polityki rolnej w tworzeniu pozytywnych skutków środowiskowych.

 

39. Wspieramy zrównoważone zarządzanie i ochronę zasobów morskich i przybrzeżnych oraz ochronę naszych oceanów. Uznajemy zasadniczą rolę rybołówstwa i akwakultury w zapewnianiu światowego bezpieczeństwa żywnościowego, a co za tym idzie potrzebę zapewnienia trwałości zasobów rybnych. Pozostajemy zaangażowani we wdrażanie planu działania APEC w sprawie zwalczania połowów NNN oraz planu działania APEC w sprawie odpadów morskich. W tym zakresie przeprowadzimy solidne i skuteczne działania oparte na zasadach wdrażania PSMA w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania połowów NNN.

 

40. Z zadowoleniem przyjmujemy obrady na XI Spotkaniu Ministrów Turystyki, w których podkreślono znaczenie turystyki regeneracyjnej, która jest zrównoważona, inkluzywna i odporna oraz łączy cały ekosystem turystyczny, który przyczynia się do wszelkiego rodzaju dobrostanu na poziomie lokalnym, przy jednoczesnym poszanowaniu wyjątkowej różnorodności biologicznej i bogatej różnorodności kulturowej oraz lokalnej wiedzy o każdym miejscu. Zwracamy uwagę na Zalecenia dotyczące polityki dla turystyki przyszłości: turystyka regeneracyjna oraz zaktualizowane wytyczne APEC dla interesariuszy turystyki zatwierdzone przez 11.th TMM.

 

41. Z zadowoleniem przyjmujemy obrady V Spotkania Ministrów Właściwych ds. Leśnictwa. W związku z tym będziemy kontynuować naszą pracę w zakresie zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu, zwiększania zrównoważonego wykorzystania drewna i produktów z drewna, promowania zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym legalnego handlu drewnem, co również wspiera między innymi działania na rzecz zmiany klimatu.

 

42. Nadal podkreślamy poważne zagrożenie, jakie stwarza korupcja, która podważa odpowiedzialność rządu i zaufanie publiczne oraz hamuje wzrost gospodarczy. Aby ułatwić wdrażanie Konwencji ONZ przeciwko korupcji przez odpowiednie gospodarki, jesteśmy zdecydowani dalej wdrażać Deklarację pekińską w sprawie zwalczania korupcji i Zobowiązanie z Santiago w zakresie zwalczania korupcji i zapewniania przejrzystości, a także Zasady APEC dotyczące zapobiegania przekupstwu i Egzekwowanie prawa antykorupcyjnego. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w odmawianie bezpiecznego schronienia przestępcom korupcyjnym i ich nielegalnym aktywom, zgodnie z prawem krajowym, oraz w zwalczaniu korupcji transgranicznej. Zobowiązujemy się do uczenia się od siebie nawzajem, podejmowania praktycznych działań i wspólnego podejścia, w tym poprzez współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, w stosownych przypadkach. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w walkę z transgraniczną korupcją. Będziemy nadal zajmować się korupcją, która uniemożliwia wzmocnienie pozycji kobiet i ogranicza ich możliwości rozwoju gospodarczego.

 

43. Aby przyspieszyć nasz program zrównoważonego rozwoju obejmujący cały region APEC, z zadowoleniem przyjmujemy cele z Bangkoku dotyczące gospodarki BCG i przedkładamy je do zatwierdzenia przez przywódców. Cele z Bangkoku będą wspierać Gospodarkę BCG jako podejście do osiągnięcia inkluzywnej, zrównoważonej i trwałej odbudowy po COVID-19, długoterminowego stabilnego wzrostu gospodarczego oraz celów środowiskowych i klimatycznych w regionie APEC w sposób kompleksowy i holistyczny, tworząc synergię w wielu obszarach polityki i w oparciu o istniejące zobowiązania i strumienie pracy APEC. Z zadowoleniem przyjmujemy również rozpoczęcie w tym roku konkursu APEC BCG Award w celu uznania osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju w regionie i czekamy na przyznanie przez APEC pierwszych zwycięzców w przyszłym roku.

 

44. Będziemy dalej ulepszać APEC, aby stał się instytucją zorientowaną na przyszłość i zdolną do wdrożenia wizji Putrajaya 2040, w tym poprzez plan działania Aotearoa. Podkreślamy również znaczenie współpracy między forami, a także zaangażowania i docierania do różnych interesariuszy, w tym społeczności biznesowej. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz poprawy zarządzania i struktury organizacyjnej APEC, mając na celu wydajną i efektywną realizację wszystkich elementów Wizji. Zdecydowanie wspieramy wysiłki na rzecz budowania zdolności, a także współpracę gospodarczą i techniczną w ramach APEC z korzyścią dla wszystkich członków.

 

45. Uznajemy również ważną rolę Jednostki Wspierania Polityki (PSU) w dostarczaniu badań i analiz wspierających pracę APEC. Witamy Carlosa Kuriyamę jako nowego dyrektora PSU, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., i dziękujemy dr Denisowi Hew za jego wyjątkowy wkład w całą jego kadencję.

 

46. ​​Uznajemy i doceniamy ciągłe aktywne zaangażowanie ABAC w proces APEC i wzywamy do pogłębienia ich zaangażowania w APEC na wszystkich poziomach. Doceniamy również wkład różnych interesariuszy w ciągu roku, w tym PECC, ASEAN, PIF i konsorcjum ośrodków badawczych APEC. Zachęcamy do dodatkowego zaangażowania szerszego grona interesariuszy gospodarczych, takich jak organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, oraz do większego docierania do młodzieży, aby odzwierciedlić zakres wizji APEC Putrajaya 2040.

 

47. Z zadowoleniem przyjmujemy i odnotowujemy sprawozdanie przewodniczącego spotkania urzędników wyższego szczebla APEC (SOM) w 2022 r. oraz sprawozdanie urzędników wyższego szczebla w sprawie współpracy gospodarczej i technicznej. Popieramy sprawozdanie roczne Komisji ds. Handlu i Inwestycji dla ministrów. Odnotowujemy również sprawozdanie przewodniczącego ABAC. Zatwierdzamy budżet konta Sekretariatu APEC na rok 2023 i odpowiedni poziom składek członkowskich na rok 2023. Dziękujemy również członkom za ich odpowiednie składki, w tym na rzecz subfunduszy ogólnych i specjalistycznych.

 

48. Dziękujemy Tajlandii za goszczenie APEC w 2022 roku iz zadowoleniem przyjmujemy przygotowania do APEC 2023, którego gospodarzem będą Stany Zjednoczone Ameryki. Ponownie witamy Peru i Republikę Korei jako gospodarzy odpowiednio APEC 2024 i 2025. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej ważnej pracy w budowaniu Azji i Pacyfiku, do której aspirujemy.

Zapisz się!
Adam Judd
Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce. Ma doświadczenie w HR i operacjach i od dekady pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od około dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie proszę kierować na e-mail [email chroniony] O nas: https://thephuketexpress.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thephuketexpress.com/contact-us/